Neradni dani

Hrvatska

30. 05. 2020. Dan državnosti - subota

Neradni dani u Hrvatskoj 2020

Slovenija

Crna Gora

13. i 14. 07. 2020. Dan državnosti - ponedjeljak i utorak

Neradni dani u Crnoj Gori 2020

Makedonija

02. 08. 2020. Ilinden - Den na Republikata - nedela - ponedelnik

Nerabotni denovi Makedonija 2020

Bosna i Hercegovina

21. 11. 2020. Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH (RS) - subota

Neradni dani BiH 2020