Neradni dani i praznici

Bosna i Hercegovina

08. 03. 2021. Dan uspostavljanja Brčko distrikta (BČ) - ponedjeljak
Neradni dani i praznici u BiH

Hrvatska

04. 04. 2021. Uskrs - nedjelja
Neradni dani i praznici u Hrvatskoj

Slovenija

Crna Gora

Srbija

Makedonija

01. 05. 2021. Den na trudot - sabota
Nerabotni denovi Makedonija